Provozovatel internetového portálu

VEDYNA s.r.o.?
Puškinovo nám?stí 6
160 00 Praha 6
?eská republika
?I?: 27496058?
DI?: CZ27496058

VEDYNA s.r.o. je zapsaná:
C 238992 vedená u M?stského soudu v Praze

Odpov?dná osoba a kontakt
Miroslav Hendrych, tel.: 724 700 396

Pracovní doba
Pond?lí - Pátek: 6:00 - 14:00

Adresa obchodu www.naturapatyka.cz

1) O registraci
"Prohlašujeme, že data slouží pouze pro ú?ely identifikace p?i nákupu ve firm? VEDYNA s.r.o. a nebudou poskytnuty t?etím osobám ani jinak zneužity. Potvrzením registrace souhlasím se zasíláním nabídkových e-mail? z internetového obchodu firmy VEDYNA s.r.o., v souladu se zákonem ?. 480/2004 Sb. O n?kterých službách informa?ní spole?nosti."Nabídkové e-maily budou zasílány maximáln? dvakrát do m?síce a velikost jednotlivých e-mailových zpráv nep?ekro?í 50kB. Službu zasílání novinek e-mailem m?žete kdykoliv zrušit na e-mailové adrese: obchod@naturapatyka.cz, nebo na uvedené pevné adrese.Objednávky lze uskute?nit i bez registrace.

2) P?ijetí a vy?ízení objednávky, kupní smlouva
Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzav?ena momentem doru?ení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.Uzav?ením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s t?mito obchodními podmínkami, v?etn? reklama?ních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklama?ní ?ád je kupující dostate?ným zp?sobem p?ed vlastním uskute?n?ním objednávky upozorn?n a má možnost se s nimi seznámit.Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její ?ást p?ed uzav?ením kupní smlouvy v t?chto p?ípadech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným zp?sobem zm?nila cena dodávaného zboží. V p?ípad?, že tato situace nastane, prodávající bude neprodlen? kontaktovat kupujícího za ú?elem dohody o dalším postupu. V p?ípad?, že Kupující zaplatil již ?ást nebo celou ?ástku kupní ceny, bude mu tato ?ástka p?evedena zp?t na jeho ú?et, k uzav?ení Kupní smlouvy nedojde.Všechny objednávky p?ijaté tímto obchodem jsou závazné. Objednávku lze zrušit p?ed její expedicí. V p?ípad?, že nebude objednávka zrušena do doby p?ed expedicí, a bude expedována, m?že být po objednateli požadována náhrada náklad? spojená s expedicí zboží. O p?ijetí objednávky jste automaticky informován elektronickou poštou – e-mailem. V detailu každého výrobku i v potvrzení objednávky je p?edpokládaná dodací lh?ta zboží, které nebylo skladem. U každé položky je zobrazeno, zda je zboží skladem ?i nikoliv. Pokud zboží není na sklad?, ?i sklad? dodavatele, budeme Vás neprodlen? informovat o dalším termínu dodání.

Storno objednávky
Pokud provedete storno objednávky do 12 hodin, považujeme objednávku za zrušenou. Storno m?žete poslat e-mailem p?ípadn? provést telefonicky. P?i zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, e-mail a ?íslo objednávky.

3) Druhy dopravy ve?ejnými p?epravci:
Osobní odb?r
NATUR APATYKA PRAHA
Objednávku je možné vyzvednout tentýž den za p?edpokladu, že objednané zboží je skladem. V ostatních p?ípadech vás budeme informovat. Objednávky lze vyzvedávat v prodejn? NATUR APATYKA na adrese KLIMENTSKÁ 34, PRAHA 1

Zboží doru?ováno PPL
Poštovné, pokud nebude uvedeno jinak, je ú?továno ve výši 149,- K?.

Doru?ení balíku:
- ?idi? vás bude v den doru?ení telefonicky kontaktovat, aby s vámi domluvil podrobnosti p?edání, oznámí vám p?ibližný ?as doru?ení, výši dobírky a další p?ípadné náležitosti
- zásilku vám standardn? doru?íme v rozmezí 8–18 hodin v pracovní dny (p?esnou dobu doru?ení nelze ovlivnit, ale lze ji up?esnit po kontaktu s ?idi?em). V p?ípad? nezastižení vám zanecháme oznámení a balík se pokusíme doru?it ješt? jednou následující pracovní den?- hmotnost balíku je omezena do 50 kg
- v ur?itých lokalitách ?R nabízíme i ve?erní doru?ení v rozmezí 17–21 hodin (seznam lokalit naleznete na http://www.ppl.cz)
- zásilku vám doru?íme následující pracovní den po její expedici z firmy
- cestu zásilky lze sledovat na internetu na webové stránce www.ppl.cz po zadání jejího ?ísla (11 ?íslic)

P?evzetí a reklamace:
- P?i p?ebírání zásilky je nutné zkontrolovat obal zásilky – zjevnou vadu (poškození obalu) je nutné ihned oznámit a poznamenat do p?epravního listu. Zásilku je tak možné p?evzít i s touto vadou bez obavy s následným uplat?ováním p?ípadné škody.
- Obsah zásilky zkontrolujte po odjezdu ?idi?e, ?idi? ne?eká na kontrolu obsahu p?i p?edávání – skryté vady je možné ohlásit do 3 dn? po p?evzetí zásilky a zažádat o sepsání zápisu o škod?.

Komunikace s PPL
-pro komunikaci s PPL výhradn? používejte ?íslo zásilky (11 ?íslic)
Cena za p?epravu se zobrazuje ihned po výb?ru zp?soby dopravy. Reklamace zásilky je možná pouze u p?evzetí!
POZOR! Pokud je balík viditeln? poškozen nebo je-li porušena ochranná páska, uplatn?te reklamaci p?ímo u p?epravce. Za škody vzniklé p?i p?eprav? nenese dodavatel odpov?dnost.
Zásilka je obvykle doru?ena do druhého dne od odeslání. O odeslání je zákazník informován e-mailem.

4) Záruka
V balíku vždy najdete da?ový doklad. Záru?ní lh?ta za?íná b?žet datumem uvedeným na dokladu. Záru?ní lh?ta/minimální trvanlivost je uvedena na každém výrobku. Ve sporných p?ípadech m?že být záru?ní lh?ta prodloužena o 5 (slovy p?t) dní jako náhrada za ?as dopravy.

5) Rozpor s kupní smlouvou - obecné informace
V p?ípad?, že v?c p?i p?evzetí kupujícím není ve shod? s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatn? a bez zbyte?ného odkladu v?c uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouv?, a to podle požadavku kupujícího bu? vým?nou v?ci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, m?že kupující požadovat p?im??enou slevu z ceny v?ci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující p?ed p?evzetím v?ci o rozporu s kupní smlouvou v?d?l nebo rozpor s kupní smlouvou sám zp?sobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví b?hem šesti m?síc? ode dne p?evzetí v?ci, se považuje za rozpor existující již p?i jejím p?evzetí, pokud to neodporuje povaze v?ci nebo pokud se neprokáže opak.Na zboží poskytujeme záru?ní dobu danou zákonem.

6) Právo Spot?ebitele odstoupit od smlouvy
Pokud je kupní smlouva uzav?ena pomocí prost?edk? komunikace na dálku (v internetovém obchod?), má spot?ebitel v souladu s § 53 odst. 7 ob?anského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od p?evzetí zboží. V takovém p?ípad? spot?ebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemn? uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením ?ísla objednávky, data nákupu a ?ísla ú?tu pro vrácení pen?z. Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle spole?nosti. Odstoupení od smlouvy musí být doru?eno nejpozd?ji poslední den 14 denní lh?ty. Ve zvláštních p?ípadech m?že být s p?ihlédnutím na okolnosti prodloužena lh?ta vrácení, ne však déle než 30 dní od doru?ení.Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zap?j?ení zboží. Spot?ebitel v p?ípad? využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od p?evzetí pln?ní, musí dodavateli vydat vše, co na základ? kupní smlouvy získal. Pokud to již není dob?e možné (nap?. v mezidobí bylo Zboží zni?eno nebo spot?ebováno), musí spot?ebitel poskytnout pen?žitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nem?že být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen ?áste?n?, m?že prodávající uplatnit na spot?ebiteli právo na náhradu škody a zapo?íst sv?j nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém p?ípad? povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spot?ebiteli v takovém p?ípad? vrací jen takto sníženou kupní cenu.Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, m?že prodávající navíc zapo?íst své skute?n? vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží (náklady na p?epravu apod.).
Právo na odstoupení od smlouvy spot?ebitel nemá, v p?ípad? smluv:
na poskytování Služeb, jestliže s jejich pln?ním bylo s jeho souhlasem zapo?ato p?ed uplynutím lh?ty 14 dn? od p?evzetí pln?ní,
na dodávku zboží nebo Služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finan?ního trhu nezávisle na v?li Prodávajícího,
na dodávku zboží upraveného podle p?ání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opot?ebení nebo zastarání,
na dodávku audio a video nahrávek a po?íta?ových program?, porušil-li Kupující jejich originální obal,
na dodávku novin, periodik a ?asopis?, spo?ívajících ve h?e nebo loterii.

7) Doru?ení a dodací podmínky
N?které zásilky mohou být rozd?leny do více balík?. Poštovné z?stává beze zm?ny.
Veškeré zásilky sledujeme až do jejich doru?ení, snažíme se tak p?edcházet problém?m, které p?i doru?ování vznikají.

Jak postupovat p?i vracení zboží:
1) P?ipravte zásilku dle popisu níže. Jak mile budete v?d?t kdy a kde zásilku budeme moci vyzvednout, kontaktujte nás.?2) Zboží, které budete zasílat zp?t na naši adresu zašlete dle popisu níže vámi zvoleným p?epravcem.

Jak zásilku p?ipravit
Zásilka musí být kompletní (v?etn? p?íslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej p?evzali p?i dodávce. Ke zboží p?iložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo b?hem p?epravy dojít k polepení, popsání ?i jinému znehodnocení p?vodních obal?. Neposílejte zboží na dobírku, doporu?ujeme Vám zboží pojistit. Peníze vám budou vráceny na pouze na bankovní ú?et (nezapome?te ho uvést) a to obvykle do 3 pracovních dn? od obdržení zásilky. V p?ípad? vrácení zboží bude ?ástka ponížena o p?epravní náklady (neplatí pro reklamace!).

8) Zp?soby úhrady
Veškeré zp?soby úhrady, lze vybrat p?ed výb?rem dopravy. Všechny zp?soby platby jsou zahrnuty v cen? dopravy.??dobírka - objednané zboží Vám zašleme službou PPL a p?i p?evzetí toto zboží uhradíte v hotovosti nebo platební kartou.?osobní odb?r - platí v hotovosti p?i osobním odb?ru.?

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu ú?tenku. Zárove? je povinen zaevidovat p?ijatou tržbu u správce dan? online; v p?ípad? technického výpadku pak nejpozd?ji do 48 hodin.

9) Bezpe?nost

10) Reklamace
V p?ípad?, že zboží, které jste od nás obdrželi, je poškozené ?i nefunk?ní, postupujte dle reklama?ního ?ádu. Vrácení zboží z d?vodu odstoupení od smlouvy je popsáno v bodu 6. Obchodních podmínek.

11) Reklama?ní ?ád
Výrobky, na které se vztahuje právo uplatn?ní reklamace musí být p?edány k posouzení ihned po zjišt?ní závady, musí být ?isté a s náležitými doklady a popisem závady, p?ípadn? ozna?eným místem závady.

Jak postupovat
V p?ípad? reklamace m?žete zvolit dv? možnosti, postupujte dle popisu níže: Zašlete výrobek na adresu - Pod Nádražím 1608, ?áslav, 286 01. P?eprava je hrazena stranou prodávajícího. Jakmile budete v?d?t kdy a kde zásilku budeme moci vyzvednout, kontaktujte nás. Zásilka musí být kompletní (v?etn? p?íslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej p?evzali p?i dodávce. Ke zboží p?iložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo b?hem p?epravy dojít k polepení, popsání ?i jinému znehodnocení p?vodních obal?. Neposílejte zboží na dobírku, v takovém p?ípad? nebude zboží p?evzato. Doporu?ujeme Vám zboží pojistit.Ihned po obdržení zboží obdržíte reklama?ní protokol.Zboží musí být pro p?epravu ?ádn? zabaleno, tak aby nedošlo k jeho dalšímu p?ípadnému poškození.
Vadné nebo poškozené zboží bude vym?n?no nebo bude vrácena kupní cena.Ke zboží musí být p?iloženy veškeré listiny, které nakupující se zbožím obdržel, tedy nap?íklad paragon, záru?ní list a jiné.Prodávající nep?ebírá odpov?dnost za škody vyplývající z provozu produkt?, funk?ních vlastností a škod z neodborného používání produkt?, stejn? jako škod zp?sobených vn?jšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto p?vodu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.Zboží je z hygienických d?vod? k reklamaci p?ijato pouze ?ádn? vy?išt?né.Pokud výrobce poskytuje záruku delší, je uvedena u zboží v katalogu.
U zamítnutých reklamací mohou být ú?továny náklady na reklama?ní ?ízení a manipula?ní poplatky.
O vy?ízení reklamace budete informováni e-mailem, p?ípadn? SMS. Stejn? jako p?i dodání objednávky budete informováni o expedici balíku a termínu doru?ení.

D?kujeme Vám za ?as, který jste strávili p?e?tením obchodních podmínek.

Vaše NATUR APATYKA
Obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2014 do odvolání.?Informace pro kupující: v p?ípad? zm?ny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datumu nákupu.