Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona ?. 89/2012 Sb., ob?anský zákoník (dále jen „ob?anský zákoník“)

(jméno a p?íjmení/název): VEDYNA s.r.o.

I?: 27496058?

DI?: CZ27496058?

se sídlem: Puškinovo nám?stí 6, 160 00 Praha 6

zapsané u M?stského soudu v Praze, C 238992    

kontaktní údaje: odpov?dná osoba: Miroslav Hendrych

email: vedyna@vedyna.cz

telefon: +420 727 944 970

adresa obchodu: www.naturapatyka.cz

(dále jen „prodávající“)

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou ?innost jako spot?ebitel, nebo v rámci své podnikatelské ?innosti (dále jen: „kupující“) prost?ednictvím webového rozhraní umíst?ného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.naturapatyka.cz (dále je „internetový obchod“).
 2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou sou?ástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouv? mají p?ednost p?ed ustanoveními t?chto obchodních podmínek.
 3. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v ?eském jazyce.

II. Informace o zboží a cenách

 1. Informace o zboží, v?etn? uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny v?etn? dan? z p?idané hodnoty. Ceny zboží z?stávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchod?. Toto ustanovení nevylu?uje sjednání kupní smlouvy za individuáln? sjednaných podmínek.
 2. Veškerá prezentace zboží umíst?ná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzav?ít kupní smlouvu ohledn? tohoto zboží.
 3. V internetovém obchod? jsou zve?ejn?ny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchod? platí pouze v p?ípadech, kdy je zboží doru?ováno v rámci území ?eské republiky.

III. Objednávka a uzav?ení kupní smlouvy

 1. Náklady vzniklé kupujícímu p?i použití komunika?ních prost?edk? na dálku v souvislosti s uzav?ením kupní smlouvy (náklady na internetové p?ipojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
 2. Kupující provádí objednávku zboží t?mito zp?soby:
 • prost?ednictvím svého zákaznického ú?tu, provedl-li p?edchozí registraci v internetovém obchod?,
 • vypln?ním objednávkového formulá?e bez registrace.
 1. P?i zadávání objednávky si kupující vybere zboží, po?et kus? zboží, zp?sob platby a doru?ení.
 2. P?ed odesláním objednávky je kupujícímu umožn?no kontrolovat a m?nit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tla?ítko potvrdit objednávku. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vypln?ní všech povinných údaj? v objednávkovém formulá?i a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s t?mito obchodními podmínkami a souhlas se zpracováním osobních údaj?.
 3. Neprodlen? po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující p?i objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzav?ení smlouvy. Kupní smlouva je uzav?ena až po p?ijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o p?ijetí objednávky je doru?eno na emailovou adresu kupujícího. Neprodlen? po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující p?i objednání zadal. Toto potvrzení se považuje se za uzav?ení smlouvy. Kupní smlouva je uzav?ena potvrzením objednávky prodávajícím na emailovou adresu kupujícího.
 4. V p?ípad?, že n?který z požadavk? uvedených v objednávce nem?že prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozm?n?nou nabídku. Pozm?n?ná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém p?ípad? uzav?ena potvrzením kupujícího o p?ijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v t?chto obchodních podmínkách.
 5. Všechny objednávky p?ijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující m?že zrušit objednávku p?ed její expedicí. Kupující m?že zrušit objednávku telefonicky na +420 727 944 970 nebo p?es email prodávajícího uvedený v t?chto obchodních podmínkách. V p?ípad?, že nebude objednávka zrušena do doby p?ed expedicí, a bude expedována, m?že být po kupujícím požadována náhrada náklad? spojená s expedicí zboží.
 6. V p?ípad?, že došlo ke zjevné technické chyb? na stran? prodávajícího p?i uvedení ceny zboží v internetovém obchod?, nebo v pr?b?hu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevn? chybnou cenu ani v p?ípad?, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle t?chto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chyb? bez zbyte?ného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozm?n?nou nabídku. Pozm?n?ná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém p?ípad? uzav?ena potvrzením o p?ijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

IV. Zákaznický ú?et

 1. Na základ? registrace kupujícího provedené v internetovém obchod? m?že kupující p?istupovat do svého zákaznického ú?tu. Ze svého zákaznického ú?tu m?že kupující provád?t objednávání zboží. Kupující m?že objednávat zboží také bez registrace.
 2. P?i registraci do zákaznického ú?tu a p?i objednávání zboží je kupující povinen uvád?t správn? a pravdiv? všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském ú?tu je kupující p?i jakékoliv jejich zm?n? povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém ú?tu a p?i objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. P?ístup k zákaznickému ú?tu je zabezpe?en uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat ml?enlivost, ohledn? informací nezbytných k p?ístupu do jeho zákaznického ú?tu. Prodávající nenese odpov?dnost za p?ípadné zneužití zákaznického ú?tu t?etími osobami.
 4. Kupující není oprávn?n umožnit využívání zákaznického ú?tu t?etím osobám.
 5. Prodávající m?že zrušit uživatelský ú?et, a to zejména v p?ípad?, když kupující sv?j uživatelský ú?et déle nevyužívá, ?i v p?ípad?, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a t?chto obchodních podmínek.
 6. Kupující bere na v?domí, že uživatelský ú?et nemusí být dostupný nep?etržit?, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, pop?. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení t?etích osob.

V. Platební podmínky a dodání zboží

 1. Cenu zboží a p?ípadné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy m?že kupující uhradit následujícími zp?soby:
 • dobírkou v hotovosti p?i p?edání zboží,
 • v hotovosti nebo platební kartou p?i osobním odb?ru v provozovn?
 1. Spole?n? s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovn? jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 2. V p?ípad? platby v hotovosti je kupní cena splatná p?i p?evzetí zboží.
 3. Prodávající nepožaduje od kupujícího p?edem žádnou zálohu ?i jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny p?ed odesláním zboží není zálohou.
 4. Zboží je kupujícímu dodáno:
 • na adresu ur?enou kupujícím objednávce
 • osobním odb?rem v provozovn? prodávajícího
 1. Volba zp?sobu dodání se provádí b?hem objednávání zboží.
 2. Náklady na dodání zboží v závislosti na zp?sobu odeslání a p?evzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V p?ípad?, že je zp?sob dopravy smluven na základ? zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a p?ípadné dodate?né náklady spojené s tímto zp?sobem dopravy.
 3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo ur?ené kupujícím v objednávce, je kupující povinen p?evzít zboží p?i dodání. V p?ípad?, že je z d?vod? na stran? kupujícího nutno zboží doru?ovat opakovan? nebo jiným zp?sobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doru?ováním zboží, resp. náklady spojené s jiným zp?sobem doru?ení.
 4. P?i p?evzetí zboží od p?epravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obal? zboží a v p?ípad? jakýchkoliv závad toto neprodlen? oznámit p?epravci. V p?ípad? shledání porušení obalu sv?d?ícího o neoprávn?ném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od p?epravce p?evzít. Zjevnou vadu (poškození obalu) je nutné oznámit a poznamenat do p?epravního listu. Zásilku je tak možné p?evzít i s touto vadou bez obavy s následným uplat?ováním p?ípadné škody. P?epravce ne?eká na kontrolu obsahu zásilky, skryté vady je možné ohlásit do 3 dn? od p?evzetí zásilky a zažádat o sepsání zápisu o škod?.
 5. Prodávající vystaví kupujícímu da?ový doklad.
 6. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, v?etn? náklad? na dodání, nejd?íve však p?evzetím zboží. Odpov?dnost za nahodilou zkázu, poškození ?i ztrátu zboží p?echází na kupujícího okamžikem p?evzetí zboží nebo okamžikem, kdy m?l kupující povinnost zboží p?evzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neu?inil.
 7. Zboží je doru?ováno p?epravní spole?nosti PPL. Poštovné, pokud nebude uvedeno jinak, je ú?továno ve výši 149,- K?. V den doru?ení kontaktuje p?epravce kupujícího ohledn? podrobností p?edání, p?ibližného ?asu doru?ení, výše dobírky a dalších p?ípadných náležitostí. V p?ípad? nezastižení zanechá p?epravce oznámení a balík se pokusí doru?it ješt? jednou následující pracovní den. Cestu zásilky lze sledovat na internetu na webové stránce www.ppl.cz po zadání jejího ?ísla (11 ?íslic)

VI. Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující, který uzav?el kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou ?innost jako spot?ebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.
 2. Lh?ta pro odstoupení od smlouvy ?iní 14 dn?
 • ode dne p?evzetí zboží,
 • ode dne p?evzetí poslední dodávky zboží, je-li p?edm?tem smlouvy n?kolik druh? zboží nebo dodání n?kolika ?ástí
 • ode dne p?evzetí první dodávky zboží, je-li p?edm?tem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.
 1. Kupující nem?že mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
 • poskytování služeb, jestliže byly spln?ny s jeho p?edchozím výslovným souhlasem p?ed uplynutím lh?ty pro odstoupení od smlouvy a prodávající p?ed uzav?ením smlouvy sd?lil kupujícímu, že v takovém p?ípad? nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finan?ního trhu nezávisle na v?li prodávajícího a k n?muž m?že dojít b?hem lh?ty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle p?ání kupujícího nebo pro jeho osobu,
 • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratn? smíseno s jiným zbožím,
 • dodávce zboží v uzav?eném obalu, které kupující z obalu vy?al a z hygienických d?vod? jej není možné vrátit,
 • v dalších p?ípadech uvedených v § 1837 ob?anského zákoníku.
 1. Pro dodržení lh?ty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lh?t? pro odstoupení od smlouvy.
 2. Pro odstoupení od kupní smlouvy m?že kupující využít vzorový formulá? k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doru?ovací adresu prodávajícího uvedenou v t?chto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladn? p?ijetí formulá?e.
 3. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dn? od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom p?ípad?, kdy zboží nem?že být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 4. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladn?, nejpozd?ji však do 14 dn? od odstoupení od smlouvy, všechny pen?žní prost?edky v?etn? náklad? na dodání, které od n?ho p?ijal na bankovní ú?et. Prodávající vrátí kupujícímu p?ijaté pen?žní prost?edky jiným zp?sobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 5. Jak postupovat p?i vracení zboží (neplatí pro reklamace)
  1) P?ipravte zásilku dle popisu níže a zašlete zp?t na naši adresu. Jakmile budete v?d?t kdy a kde zásilku budeme moci vyzvednout, kontaktujte nás.

Jak zásilku p?ipravit

Zásilka musí být kompletní (v?etn? p?íslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej p?evzali p?i dodávce. Ke zboží p?iložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu tak, aby nemohlo b?hem p?epravy dojít k polepení, popsání ?i jinému znehodnocení p?vodních obal?. Neposílejte zboží na dobírku, doporu?ujeme Vám zboží pojistit. Peníze vám budou vráceny pouze na bankovní ú?et (nezapome?te ho uvést) a to obvykle do 3 pracovních dn? od obdržení zásilky. V p?ípad? vrácení zboží bude ?ástka ponížena o p?epravní náklady (neplatí pro reklamace!).

 1. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevn?jší zp?sob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevn?jšímu nabízenému zp?sobu dodání zboží.
 2. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit p?ijaté pen?žní prost?edky kupujícímu d?íve, než mu kupující zboží p?edá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 3. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopot?ebené a nezne?išt?né a je-li to možné, v p?vodním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávn?n jednostrann? zapo?íst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 4. Prodávající je oprávn?n odstoupit od kupní smlouvy z d?vodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží p?erušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladn? informuje kupujícího prost?ednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lh?t? 14 dn? od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny pen?žní prost?edky v?etn? náklad? na dodání, které od n?ho na základ? smlouvy p?ijal, a to stejným zp?sobem, pop?ípad? zp?sobem ur?eným kupujícím.

VII. Práva z vadného pln?ní

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží p?i p?evzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v dob?, kdy kupující zboží p?evzal:
 • je zboží v odpovídajícím množství, mí?e nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavk?m právních p?edpis?.
 1. V p?ípad? výskytu vady m?že kupující prodávajícímu p?edložit reklamaci a požadovat:
 • vým?nu za nové zboží,
 • opravu zboží,
 • p?im??enou slevu z kupní ceny,
 • odstoupit od smlouvy.
 1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy,
 • pokud má zboží podstatnou vadu,
 • pokud nem?že v?c ?ádn? užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po oprav?,
 • p?i v?tším po?tu vad zboží.
 1. Prodávající je povinen p?ijmout reklamaci v kterékoli provozovn?, v níž je p?ijetí reklamace možné, p?ípadn? i v sídle nebo míst? podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký zp?sob vy?ízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a zp?sobu vy?ízení reklamace, v?etn? potvrzení o provedení opravy a dob? jejího trvání, p?ípadn? písemné od?vodn?ní zamítnutí reklamace.
 2. Prodávající nebo jím pov??ený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých p?ípadech do t?í pracovních dn?. Do této lh?ty se nezapo?ítává doba p?im??ená podle druhu výrobku ?i služby pot?ebná k odbornému posouzení vady. Reklamace v?etn? odstran?ní vady musí být vy?ízena bezodkladn?, nejpozd?ji do 30 dn? ode dne uplatn?ní reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lh?t?. Marné uplynutí této lh?ty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatn?ní reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev v?le kupujícího (uplatn?ní práva z vadného pln?ní) prodávajícímu.
 3. Prodávající písemn? informuje kupujícího o výsledku reklamace.
 4. Právo z vadného pln?ní kupujícímu nenáleží, pokud kupující p?ed p?evzetím v?ci v?d?l, že v?c má vadu, anebo pokud kupující vadu sám zp?sobil.
 5. V p?ípad? oprávn?né reklamace má kupující právo na náhradu ú?eln? vynaložených náklad? vzniklých v souvislosti s uplatn?ním reklamace. Toto právo m?že kupující u prodávajícího uplatnit ve lh?t? do jednoho m?síce po uplynutí záru?ní doby.
 6. Volbu zp?sobu reklamace má kupující.
 7. Práva a povinnosti smluvních stran ohledn? práv z vadného pln?ní se ?ídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 ob?anského zákoníku a zákonem ?. 634/1992 Sb., o ochran? spot?ebitele.
 8. Další práva a povinnosti stran související s odpov?dností prodávajícího za vady upravuje reklama?ní ?ád prodávajícího.
 9. Reklama?ní ?ád: Výrobky, na které se vztahuje právo uplatn?ní reklamace musí být p?edány k posouzení ihned po zjišt?ní závady, musí být ?isté a s náležitými doklady a popisem závady, p?ípadn? ozna?eným místem závady.

Jak postupovat

V p?ípad? reklamace m?žete zvolit dv? možnosti, postupujte dle popisu níže: Zašlete výrobek na adresu - Pod Nádražím 1608, ?áslav, 286 01. P?eprava je hrazena stranou kupujícího. Jakmile budete v?d?t, kdy a kde zásilku budeme moci vyzvednout, kontaktujte nás. Zásilka musí být kompletní (v?etn? p?íslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej p?evzali p?i dodávce. Ke zboží p?iložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo b?hem p?epravy dojít k polepení, popsání ?i jinému znehodnocení p?vodních obal?. Neposílejte zboží na dobírku, v takovém p?ípad? nebude zboží p?evzato. Doporu?ujeme Vám zboží pojistit. Ihned po obdržení zboží obdržíte reklama?ní protokol. Zboží musí být pro p?epravu ?ádn? zabaleno, tak aby nedošlo k jeho dalšímu p?ípadnému poškození. Vadné nebo poškozené zboží bude vym?n?no nebo bude vrácena kupní cena. Ke zboží musí být p?iloženy veškeré listiny, které nakupující se zbožím obdržel, tedy nap?íklad paragon, záru?ní list a jiné. Prodávající nep?ebírá odpov?dnost za škody vyplývající z provozu produkt?, funk?ních vlastností a škod z neodborného používání produkt?, stejn? jako škod zp?sobených vn?jšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto p?vodu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Zboží je z hygienických d?vod? k reklamaci p?ijato pouze ?ádn? vy?išt?né. Pokud výrobce poskytuje záruku delší, je uvedena u zboží v katalogu.  U zamítnutých reklamací mohou být ú?továny náklady na reklama?ní ?ízení a manipula?ní poplatky. O vy?ízení reklamace budete informováni e-mailem, p?ípadn? SMS. Stejn? jako p?i dodání objednávky budete informováni o expedici balíku a termínu doru?ení.

VIII. Doru?ování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemn? doru?ovat prost?ednictvím elektronické pošty.
 2. Kupující doru?uje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v t?chto obchodních podmínkách. Prodávající doru?uje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém ú?tu nebo v objednávce.

IX. Mimosoudní ?ešení spor?

 1. K mimosoudnímu ?ešení spot?ebitelských spor? z kupní smlouvy je p?íslušná ?eská obchodní inspekce, se sídlem Št?pánská 567/15, 120 00 Praha 2, I?: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro ?ešení spor? on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít p?i ?ešení spor? mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 2. Evropské spot?ebitelské centrum ?eská republika, se sídlem Št?pánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Na?ízení Evropského parlamentu a Rady (EU) ?. 524/2013 ze dne 21. kv?tna 2013 o ?ešení spot?ebitelských spor? on-line a o zm?n? na?ízení (ES) ?. 2006/2004 a sm?rnice 2009/22/ES (na?ízení o ?ešení spot?ebitelských spor? on-line).
 3. Prodávající je oprávn?n k prodeji zboží na základ? živnostenského oprávn?ní. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své p?sobnosti p?íslušný živnostenský ú?ad. ?eská obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona ?. 634/1992 Sb., o ochran? spot?ebitele.

X. Záv?re?ná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním ?ádem ?eské republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se ?ídí právem ?eské republiky. Tímto nejsou dot?ena práva spot?ebitele vyplývající z obecn? závazných právních p?edpis?.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) ob?anského zákoníku.
 3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, v?etn? rozvržení stránky, fotek, film?, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvk?, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich ?ást bez souhlasu prodávajícího.
 4. Prodávající nenese odpov?dnost za chyby vzniklé v d?sledku zásah? t?etích osob do internetového obchodu nebo v d?sledku jeho užití v rozporu s jeho ur?ením. Kupující nesmí p?i využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou ?innost, která by mohla jemu nebo t?etím osobám umožnit neoprávn?n? zasahovat ?i neoprávn?n? užít programové vybavení nebo další sou?ásti tvo?ící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho ?ásti ?i softwarové vybavení takovým zp?sobem, který by byl v rozporu s jeho ur?ením ?i ú?elem.
 5. Kupující tímto p?ebírá na sebe nebezpe?í zm?ny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 ob?anského zákoníku.
 6. Kupní smlouva je archivována prodávajícím v elektronické podob? a není p?ístupná.
 7. Zn?ní obchodních podmínek m?že prodávající m?nit ?i dopl?ovat. Tímto ustanovením nejsou dot?ena práva a povinnosti vzniklá po dobu ú?innosti p?edchozího zn?ní obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky nabývají ú?innosti dnem 25.5.2018.